Obchodní podmínky pro zakoupení
Členství, účasti na Akcích IFMV a Programů IFMV
Institutu funkční medicíny a výživy s.r.o.
(„Obchodní podmínky“)

I. Definice

 1. Akce IFMV je jakákoliv společenská událost pořádaná Poskytovatelem pro Členy nebo jiné zájemce a nabízená Poskytovatelem na E-shopu Poskytovatele nebo jiným způsobem. Ve výjimečném případě, kdy Akce IFMV zahrnuje úkony, prohlídky nebo rady a služby vedené snahou zlepšit nebo zachovat zdravotní stav Objednatele, je účast na takové akci podmíněna uzavřením smlouvy, která takové služby bude upravovat v souladu s právními předpisy.
 2. Člen je právnická osoba nebo fyzická osoba, se kterou byla uzavřena Smlouva, jejíž předmětem je poskytnutí Členství.
 3. Členství je doba, po kterou poskytuje Poskytovatel Členovi Výhody a Služby. Členství vznikne po ukončení Registrace. Ve výjimečném případě, kdy Služba zahrnuje úkony, prohlídky nebo rady a služby vedené snahou zlepšit nebo zachovat zdravotní stav Objednatele, je poskytování takové Služby podmíněno uzavřením smlouvy, která takové Služby bude upravovat v souladu s právními předpisy.
 4. E-shop je internetový obchod Poskytovatele na webu www.ifmv.cz
 5. Smlouva je smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem.
 6. NOZ je zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění
 7. Objednatel je osoba, která objednává Služby Poskytovatele.
 8. Poskytovatel nebo IFMV je:Institut funkční medicíny a výživy s.r.o.
  IČO: 06859003
  DIČ: CZ06859003
  Sídlo: 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1,zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290250,
  Korespondenční adresa a místo poskytování služeb: 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
  Kontakt: [email protected] | +420 704 285 489
 9. Program IFMV je jakýkoliv program pořádaný Poskytovatelem pro zájemce a nabízený na Webu Poskytovatele pod sekcí nazvanou PROGRAMY FUNKČNÍ MEDICÍNY nebo nabízený jiným způsobem Poskytovatelem.
 10. Registrace je postup, po jehož dokončení se stává Objednatel Členem nebo účastníkem Akce IFMV nebo účastníkem Programu IFMV. Registrace probíhá prostřednictvím Webu Poskytovatele. Registrace je dokončena doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky, kdy dochází k uzavření Smlouvy nebo v případě Programu IFMV je dokončena uzavřením smlouvy v listinné nebo elektronické podobě.
 11. Služby(a) jsou služby zakoupené Objednatelem od Poskytovatele (služby poskytnuté v souvislosti s Členstvím, Akce IFMV nebo Programem IFMV).
 12. Smluvní strany jsou Poskytovatel a Objednatel, kteří uzavřeli Smlouvu.
 13. Smluvní strana je Poskytovatel nebo Objednatel, který uzavřel Smlouvu.
 14. Výhody jsou výhody plynoucí ze Členství, které jsou blíže specifikovány na Webu.
 15. Web je Internetová adresa www.ifmv.cz a její obsah.

Další definice dle textu

II. Úvod

 1. Tyto Obchodní podmínky Poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Objednatelem, kdy Objednatel kupuje na E‑shopu nebo jakkoliv jinak prostřednictvím Webu nebo jakýmkoliv jiným způsobem Členství nebo Akci IFMV nebo Program IFMV. V případě, že Objednatel nekupuje přes E-shop nebo jinak prostřednictvím Webu, ustanovení Obchodních podmínek vztahující se pouze k nákupu na E-shopu nebo jinak prostřednictvím Webu těchto Obchodních podmínek se nepoužije a ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek se užijí přiměřeně.
 2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

III. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Objednatele provedené na Webu může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání Služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Objednatel provádět objednávání Služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na Webu a při objednávání zboží je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Objednatelem v uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
 6. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Uzavření Smlouvy

 1. Poskytovatel činí prostřednictvím Webu návrh na uzavření Smlouvy. Veškerá prezentace Služeb (případně zboží) umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 NOZ se nepoužije. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Objednatel může zakoupit
 1. Členství pro nezdravotníky nebo Členství pro zdravotníky nebo Členství pro kliniky funkční medicíny a výživy
 2. Akci IFMV
 3. Program IFMV
 1. Pro objednání Služeb vyplní Objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 1. objednávaných Službách (objednávané Služby „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady ceny Služeb a
 3. případně informace o nákladech spojených s dodáním Služeb
  (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. Objednatel objednává a zaplatí za Členství nebo Akci IFMV přímo na E-shopu/na Webu. V případě objednání Programů IFMV lze domluvit s Poskytovatelem individuálně sjednané platební podmínky. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené Objednatelem v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Objednávka se uskuteční po kliknutí na „objednávka s povinností platby“. Po zaplacení se takto vykonaná objednávka považuje pro Objednatele za závaznou. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 2. Platební podmínky:
 • Bankovní převod: Platba celkové ceny je zaplacena Objednatelem před dodáním Služby prostřednictvím běžného bezhotovostního převodu. Číslo účtu a variabilní symbol je zobrazen na konci objednávkového procesu a zároveň přeposlán na e-mail Objednatele uvedený v objednávce. Ke zpracování objednávky (tj. k poskytnutí Služby Objednateli) dochází až po připsání odpovídající částky na účet Poskytovatele.
 • Platební karta online: Celkovou cenu objednávky lze zaplatit Objednatelem před dodáním Služby prostřednictvím bezhotovostního převodu za použití platební/kreditní karty. Objednatel je při realizaci objednávky přesměrován na platební bránu a dále postupuje podle zobrazených pokynů. Pro tuto platbu platí podmínky pro tento případ stanovené bankou Objednatele. Zprostředkovatelem bankovních převodů je platební brána Comgate. Poskytovatel akceptuje platby kartami, jak je blíže uvedeno na Webu. Ke zpracování objednávky (tj. k poskytnutí Služby Objednateli) dochází až po připsání odpovídající částky na účet Poskytovatele.
 • V případě objednání Programů IFMV lze domluvit s Poskytovatelem individuálně sjednané platební podmínky.
 1. Pokud Poskytovatel neurčí jinak, je oprávněn požadovat uhrazení ceny ještě před zahájením poskytování Služby.
 2. E-shop obsahuje informace o Službách, a to včetně uvedení cen. Poskytovatel garantuje výši ceny uvedenou v nabídce. Je-li uvedena sleva, platí cena včetně této slevy pouze po dobu jejího zveřejnění. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Poskytovatel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno právo Poskytovatele požadovat od Objednatele cenu před poskytnutím Služeb. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Ceny za Služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webu.
 5. Pokud Poskytovatel neurčí jinak, případné slevy z cen poskytnuté Poskytovatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.
 6. Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny Služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.
 7. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v objednávce. Objednatel obdrží:
 1. potvrzující e-mail o přijetí objednávky. K uzavření Smlouvy dochází:
  – V případě, že je předmětem objednávky Členství nebo Akce IFMV, potvrzujícím e-mailem.
  – V případě, že je předmětem objednávky Program IFMV, uzavřením Smlouvy v listinné tištěné podobě v sídle Poskytovatele nebo uzavřením Smlouvy distančním způsobem za použití elektronických prostředků prostřednictvím programu DocuSign.
 2. e-mail s žádostí o doplnění informací ze strany Objednatele nebo
 3. e-mail zamítající objednávku a informace o stornování objednávky.
 1. Poskytovatel má právo odmítnout jakéhokoliv Objednatele, a to i bez udání důvodu.
 2. Objednatel bere na vědomí, že Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

V. Členství

 1. Informace o Členství jsou zveřejňovány na Webu a lze je zakoupit na E-shopu za podmínek stanovených na Webu a za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
 2. Roční Členství zahrnuje:
 1. Materiály tvořené Poskytovatelem, vycházejících z nejnovějších poznatků, studií a praxe.
 2. Odkazy na doporučené tematické studie a další zdroje (především v anglickém jazyce bez překladu do českého jazyka).

(dále jen „Materiály“)

 1. Materiály jsou ke stažení a jsou chráněny autorskými právy. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění oprávněn k výkonu majetkových práv k Materiálům. Člen může nakládat s Materiály pouze pro osobní potřebu a nekomerční účely, za předpokladu, že Poskytovatel neurčí jinak.
 2. Členství Člena může být ukončeno následujícími způsoby:
 1. na vlastní žádost (popř. dohodou)
 2. neprodloužením Členství
 3. vyloučením Člena Poskytovatelem bez nutnosti udání důvodu
 1. V případě ukončení Členství na vlastní žádost nebo v případě, že je Člen vyloučen pro porušování těchto Obchodních podmínek nebo porušování právních předpisů, nemá bývalý Člen nárok na kompenzaci uhrazené částky za Členství a Člen ztrácí veškeré Výhody spojené se Členstvím a nemá nárok na žádné Služby.

VI. Akce IFMV

 1. Akce IFMV jsou zveřejňovány na Webu a lze je zakoupit na E-shopu za podmínek stanovených na Webu a za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
 2. Podmínkou k zakoupení Akce IFMV může, ale nemusí být Členství. Konkrétní podmínky k zakoupení Akce IFMV a případné slevy jsou specifikovány na Webu u každé Akce IFMV.
 3. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněn kdykoli před zahájením Akce IFMV oznámit Poskytovateli, že se Akce IFMV nezúčastní. V takovém případě nemá Objednatel nárok na vrácení uhrazené ceny za IFMV Akci, ale to neplatí v případě, že Objednatel zajistí za sebe náhradníka a tento náhradník řádně uhradí Poskytovateli cenu za IFMV Akci.
 4. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněn i po zahájení Akce IFMV kdykoli ukončit svou účast; v takovém případě nemá nárok na vrácení uhrazené ceny za IFMV Akci.

VII. Program IFMV

 1. Informace k Programům IFMV jsou zveřejňovány na Webu a lze je zakoupit na E-shopu za podmínek stanovených na Webu a za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě.

VIII. Zvláštní ustanovení o smlouvě uzavírané se spotřebitelem

 1. Poskytovatel tímto sděluje Objednateli, který je spotřebitelem v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku (objednávku) dle ust. § 1811 odst. 2 NOZ, tyto skutečnosti:
 1. svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj:
  Poskytovatelem Služeb specifikovaných ve Smlouvě je Poskytovatel, jak je definován v těchto Obchodních podmínkách v Definicích.
 2. označení služby a popis jejich hlavních vlastností
  Označení Služeb koresponduje se spotřebitelem vybranými Službami na Webu dle objednávky, se kterou se spotřebitel před jejím uzavřením seznámil.
 3. cenu služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků
  Výpočet ceny Služby je uveden v objednávce u každé Služby samostatně.
 4. způsob platby a způsob dodání nebo plnění
  Způsob platby a způsob plnění je uveden v Obchodních podmínkách Poskytovatele nebo ve Smlouvě a spotřebitel se s nimi seznámil před uzavřením Smlouvy.
 5. náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány
  Společně s cenou je spotřebitel povinen uhradit Poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží či poskytnutím Služby ve smluvené výši s tím, že jestliže nebude možné tyto náklady stanovit předem, mohou být tyto náklady Poskytovatelem účtovány dodatečně. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se cenou i náklady spojené s dodáním zboží/poskytnutím Služby.
 6. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv
  Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ). Věcí se v tomto článku Obchodních podmínek rozumí Služba nebo případně zboží poskytované Objednateli.

Objednatel je povinen při převzetí věci: si jej pečlivě prohlédnout, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
Poskytovatel odpovídá Objednateli, že věc při převzetí nemá vady, tedy zejména za to, že věc v době převzetí:

 1. má vlastnosti, které si Strany ujednaly s tím, že jestliže chybí ujednání, pak má věc takové vlastnosti, které Poskytovatel nebo výrobce popsal, nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu věci anebo na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí Poskytovatel, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. je v odpovídajícím množství, míře, hmotnosti, jakosti a provedení s tím, že jestliže není jakost a provedení ujednány, plní Poskytovatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, nebo jinak pro účel obvyklý; a
 5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V závislosti na povaze vady a splnění podmínek stanovených právními předpisy, může spotřebitel uplatnit u Poskytovatele právo z vadného plnění (reklamaci) a požadovat:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
 • přiměřenou slevu z ceny
 • odstranění vady opravou věci
 • odstoupení od Smlouvy

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí věci Objednatelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Poskytovatel má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Objednatel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Poskytovatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Objednavatel Poskytovateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné zboží užívat.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Objednatelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud Objednatel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Objednatel vadu sám způsobil.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Poskytovatele. Je-li však v potvrzení vydaném Poskytovatelem ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 NOZ) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Poskytovatele nebo v místě pro Objednatele bližším, uplatní Objednatel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je Poskytovatel povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných Služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání Poskytovatele. Poskytovatel je povinen Objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Objednatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Poskytovatelem k provedení opravy.

Objednatel sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Je-li zboží vadné, může Objednatel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Objednatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Objednatel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Objednatel i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Objednatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Poskytovatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Objednateli působilo značné obtíže.

Kdo má právo podle § 1923 NOZ, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u Poskytovatele na adrese sídla, postačí však formou e-mailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Poskytovatel obdržel od spotřebitele reklamovanou Službu.

 1. údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být Smlouva uzavřena na dobu neurčitou
  Údaj o době trvání závazku je uveden ve Smlouvě.
 2. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření
  Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, jsou přiloženy ke každé jednotlivé Službě samostatně, pokud není, jsou uvedeny na Webu  Poskytovatele u každé jednotlivé Služby samostatně v elektronické podobě.
 3. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou Poskytovateli (podnikateli) známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy
  Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou Poskytovateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy, jsou přiloženy ke každé jednotlivé Službě samostatně, pokud nejsou, jsou uvedeny na Webu u každé jednotlivé Služby samostatně v elektronické podobě.

Dle ust. § 1820 odst. 1 NOZ poučuje Poskytovatel spotřebitele o jeho právech a povinnostech pojicích se s uzavřením Smlouvy, protože z okolností je zřejmé, že jednání stran směřuje k uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, sděluje Poskytovatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, také:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby
  Poskytovatel neúčtuje žádné poplatky či vlastní náklady za případnou komunikaci na dálku.
 2. údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována
  Poskytovatel neúčtuje žádnou zálohu ze Smlouvy pokud není stanoveno jinak ve Smlouvě.
 3. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat
  Poskytovatel prohlašuje, že spotřebiteli neposkytuje a se spotřebitelem neuzavírá smlouvu s opakovaným plněním Služeb.
 4. v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná
  Smlouva mezi Poskytovatelem a spotřebitelem se uzavírá na dobu určitou.
 5. v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b)
  Smlouva mezi Poskytovatelem a spotřebitelem se uzavírá na dobu určitou.
 6. pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis
  Lhůta pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je 14 dní od uzavření Smlouvy. Další informace o odstoupení jsou uvedeny níže.
 7. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
  Poskytovatel upozorňuje Objednatele na skutečnost, že v případě odstoupení od Smlouvy ponese Objednatel, který je spotřebitel, náklady spojené s navrácením Služby nebo zboží, a jde-li o Smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Služby nebo zboží, jestliže tato Služba nebo zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 8. údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo
  Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služeb a jejichž plnění již začalo;
 9. jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l) NOZ, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne
  Informace o odstoupení od smlouvy jsou uvedeny níže v těchto Obchodních podmínkách.
 10. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel dle následujícího článku těchto Obchodních podmínek. Spotřebitel má též možnost zahájit mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí na webu www.coi.cz, jak je uvedeno níže v těchto Obchodních podmínkách.

IX. Reklamace, stížnosti a odstoupení od Smlouvy

 1. Vůči Poskytovateli, který poskytuje Služby, je Objednatel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „reklamace“).
 2. Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu Poskytovatele.
 3. Poskytovatel s Objednatelem sepíše reklamační protokol. Objednatel obdrží kopii reklamačního protokolu. Reklamační protokol je Přílohou č. 1 Obchodních podmínek a je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Reklamační protokol je dostupný i na Webu Poskytovatele.
 4. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se Poskytovatel s Objednatelem písemně nedohodne jinak. Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud Poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne Objednateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb. Pokud Poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom Objednatele informuje.
 5. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 NOZ nelze odstoupit od:
 1. Smlouvy, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Poskytovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.
 2. Smlouvy o dodávce Služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Poskytovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Poskytovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy. S výslovným souhlasem Objednatele lze poskytnout Službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Objednatel poskytnutím Služby ztrácí právo na odstoupení, jak je uvedeno výše. Odstoupení od Smlouvy o poskytování Služeb může Objednatel zaslat na výše uvedenou adresu Poskytovatele nebo na výše uvedený e-mail Poskytovatele. Pro odstoupení od Smlouvy Objednatel může použít formulář, který je Přílohou č. 2 Obchodních podmínek a je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení je dostupný na Webu Poskytovatele.
 2. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Poskytovatel vrátí Objednateli peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal. Poskytovatel peněžní prostředky vrátí do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Objednatelem, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Objednatele přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Objednatel požaduje. Pokud Objednatel nesdělí způsob vrácení, jaký požaduje do 10 dnů, Poskytovatel vrátí peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od Objednatele přijal. Poskytovatel vrátí Objednateli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Objednatel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 3. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Objednatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Objednatel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
 4. V případech, kdy má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo od Smlouvy odstoupit, je Poskytovatel také oprávněn od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Poskytovatel Objednateli cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Objednatelem.
 5. Poskytovatel může dále odstoupit od Smlouvy, když:
 1. Služby z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout.
 2. Plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
 3. V případě, že Objednatel podstatně poruší Smlouvu, Obchodní podmínky Objednatele nebo jeho interní pravidla.

V takovém případě, Poskytovatel neprodleně informuje Objednatele o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem, kdy je Objednateli doručeno. Pokud Objednatel již uhradil   cenu za Službu, vrátí mu Poskytovatel přijatou částku bezhotovostně na účet, který Objednatel Poskytovateli sdělil, a to do 5 pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. Poskytovatel má právo na poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

 1. Je-li společně s poskytnutou Službou poskytnut Objednateli dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Objednatel je povinen Poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zpracování osobních údajů se nachází v sekci Zpracování osobních údajů na Webu.

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies

 1. Uzavřením smlouvy dává objednatel souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky výrobků a služeb poskytovatele na elektronickou adresu získanou od objednatele při nákupu výrobku nebo služby či při registraci. Objednatel může kdykoliv poskytovateli vyslovit nesouhlas se zasíláním těchto obchodních sdělení na webové stránce poskytovatele nebo prostřednictvím hypertextového odkazu dostupného v tomto informativním mailu a v jednotlivých zaslaných obchodních sděleních.
 2. Objednatel souhlasí s ukládáním Cookies na jeho počítač. Informace o Cookies nalezne Objednatel na Webu v sekci Cookies. V případě, že je nákup na Webu možné provést a závazky Poskytovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání Cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. Doručování

 1. Objednateli může být doručováno na elektronickou adresu poskytnutou Objednatelem a obě Smluvní strany se výslovně dohodly, že doručení na elektronickou adresu je považováno za dostatečné. Dále se výslovně dohodly, že elektronická zpráva je považována za přečtenou automaticky 72 hodin po jejím doručení do elektronické schránky protistrany.
 2. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že jako doručovací elektronické adresa bude sloužit e-mail poskytnutý Objednatelem Poskytovateli.
 3. Poskytovatel prohlašuje, že jeho doručovací elektronickou adresou je [email protected]

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Případné spory mezi Objednatelem jako spotřebitelem a Poskytovatelem lze řešit cestou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 2. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a Objednatelem ze Smlouvy.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Poskytovatel je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 5. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 NOZ.
 6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 7. Poskytovatel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.
 8. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti Webu (včetně fotografií nabízené Služby nebo případně zboží) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Web. Objednatel není oprávněn při využívání Webu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webu. Web je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Poskytovatele a který je v souladu s jeho určením. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku užití Webu v rozporu s jejich určením. Bližší informace k užívání webu jsou přístupné na Webu v sekci Podmínky užívání webu.
 9. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 10. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 11. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro interpretaci těchto Obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.
 12. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit Obchodní podmínky. Na změnu Obchodních podmínek Poskytovatel písemně upozorní Objednatele alespoň jeden měsíc před účinnosti očekávané změny Obchodních podmínek, a to zasláním e-mailu na e-mail Objednatele uvedený ve Smlouvě nebo v objednávce. Objednatel bude mít možnost se důkladně seznámit se zněním nových Obchodních podmínek na Webu Poskytovatele. Objednatel má právo změnu Obchodních podmínek písemně odmítnout. Pokud Objednatel navrhovanou změnu Obchodních podmínek písemně odmítne, má též právo Smlouvu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek.
 13. Smluvní strany si pro právní vztah obsahující mezinárodní prvek sjednávají české rozhodné právo s tím, že pokud se Smluvní stranou spotřebitel, rozhodné právo pro práva a povinnosti bude stanoveno na základě příslušných ustanovení kolizních norem.
 14. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3.8.2021 a vztahují se výlučně na Smlouvy uzavřené od data účinnosti těchto Obchodních podmínek, a nikoliv na smlouvy uzavřené před datem účinnosti těchto Obchodních podmínek.

 

V Praze dne 3.8. 2021

Příloha č.1: Reklamační protokol
Příloha č.2: Formulář pro odstoupení od Smlouvy