Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s článkem 13

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

 

I.
Správcem osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů je:

Institut funkční medicíny a výživy s.r.o. se sídlem Nedvědovo náměstí 2/3, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 06859003, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290250 (dále jen „Správce“).

Kontakt na Správce:

Tel.: +420 777 926 804

Email: info@ifmv.cz

 

II.

Správce bude zpracovávat následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, údaje o rodinném, zdravotním a psychickém stavu.

(dále jen „osobní údaje“)

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi výslovně uděleného informovaného souhlasu (informovaný souhlas Vám jako subjektu údajů/klientovi poskytneme). Souhlas by měl být jednoznačným potvrzením, které musí být vyjádřením Vašeho svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů není zákonným požadavkem a je zcela dobrovolné. Nemusíte dát souhlas se zpracováním osobních údajů. Možným důsledkem Vašeho případného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů může být neschopnost poskytovatele poskytnout Vám nabízené služby.

 

III.

Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem níže uvedených služeb, které Vám Správce poskytne:

 1. a) konzultace, testování a analýza životního stylu klienta
 2. b) sestavení personalizovaného jídelního plánu včetně doporučení doplňků stravy,
 3. c) měření a kontrola odezev organizmu klienta
 4. d) vzdělávání v oblasti funkční medicíny a výživy, prevence a péče o zdraví,
 5. e) rozbor výsledků měření a testování, případně zpracování stanovisek a posudků k výsledkům měření a testování
 6. f) fyzioterapeutická, homeopatická, kosmetická a další péče
 7. g) doporučení Poskytovatele pro další péči o zdraví a osobní pohody (wellbeing) klienta

(dále jen „služby“)

Účelem zpracování osobních údajů není poskytovat zdravotní služby a Správce není zdravotnickým zařízením. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zhoršení Vašeho zdravotního stavu.

 

IV.

Osobní údaje budou Správcem zpracovány a uschovány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, avšak ne déle než po dobu pěti (5) let.

 

V.

Zpracovány budou pouze osobní údaje, které Správci sdělíte nebo které Správce získá prostřednictvím poskytování služeb z těchto zdrojů: ………..

 

VI.

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však mohou být zpracovávány i:
 • Poskytovatelem softwaru wedos.com, Dušan Latiak
 • společností LaserMed s.r.o., IČO: 28535111, se sídlem Nedvědovo náměstí 2/3, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 148615 (dále jen „LaserMed s.r.o.“)
 • zaměstnanci Správce a zaměstnanci LaserMed s.r.o., nebo jiné pověřené osoby, které mají se Správcem nebo s LaserMed s.r.o. pracovněprávní vztah
 • jakýmkoliv smluvním partnerem Správce a smluvním partnerem LaserMed s.r.o.
 • účetní Irena Kabešovou, Koclířova 1252/18, Praha 9, 198 00
 • smluvním partnerem Irenou Jílkovou, Koclířova 1252/18, Praha 9, 198 00
 • IT poradcem Dušan Latiakem, Na Švihance 12, Praha, 120 00
 • Biovis´ Diagnostik MVZ GmbH, se sídlem Justus-Staudt-Str. 2, 65555 Limburg-Offheim, Germany, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Obvodního soudu v Limburgu, pod zn. HRB 5682
 • SOLAB Sp. z o.o. se sídlem PARK KINGI 1, 32-020 WIELICZKA, Polsko, zapsaná ve Statním soudním rejstříku, zn. 0000136780

 

VII.

Údaje, které nám pro výše uvedené účely poskytnete, případně které získáme v průběhu poskytování služeb, budou uloženy v zabezpečené databázi, ke které mají přístup pouze:

 • Správce,
 • poskytovatel softwaru
 • Vámi určené osoby, kterým udělíte písemný souhlas a tento písemný souhlas předáte zaměstnanci Správce

 

VIII.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

IX.

Správce může použít při zpracovávání osobních údajů pro výše uvedené účely automatizované zpracování, včetně profilování. Jediným důsledkem automatizovaného zpracování bude pro Vás poskytnutí našich služeb a jediný důvod automatizovaného zpracování je usnadnění poskytování služeb. Svým podpisem v bodě 13 dáváte souhlas s automatizovaným zpracováním, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, vč. profilování.

„Automatizované zpracování“ osobních údajů je běžně rozšířenou formou zpracování osobních údajů za použití výpočetní techniky, bez lidského zásahu.

„Profilováním“ se míní jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

 

X.

Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a k informacím o přijatých opatřeních a dalším informacím o jejich zpracování v souladu se čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: účelu zpracování; kategorii dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů; skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Dále máte právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů; právo omezit zpracování osobních údajů; právo na přenositelnost údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na správce obrátit se na nás prostřednictvím emailu: +420 777 926 804, telefonu: info@ifmv.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že dáte informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (informovaný souhlas Vám na Vaši žádost poskytneme), máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět. V případě, že chcete vzít souhlas zpět nebo chcete Správce kontaktovat z jiného důvodu, prosím kontaktuje Správce na tel.: +420 777 926 804, případně emailem: info@ifmv.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

XI.

Vedle Správce můžete kdykoliv kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Michal Hájek, kontakt: michal.hajek@blue-star-legal.com