Podat stížnost na zdravotní služby poskytnuté

Institutem funkční medicíny a výživy s.r.o.
IČO:
 06859003
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290250
DIČ: CZ06859003
Sídlo: 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

Korespondenční adresa a místo poskytování služeb: 28. října 372/5, Praha 1, 110 00 Staré Město
Kontakt: info@ifmv.cz | +420 704 285 489

(dále jen „Poskytovatel“)

může:

 • pacient,
 • zákonný zástupce pacienta,
 • osoba blízká (pokud pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdrav. stav nebo pokud zemřel),
 • osoba zmocněná pacientem,

(dále jen „Stěžovatel“)

Za stížnost se považuje ústní nebo písemné podání, kterým se Stěžovatel obrací na Poskytovatele ve věci ochrany svých zájmů nebo kterým upozorňuje na nedostatky a závady.

Postup vyřizování stížnosti při poskytování zdravotních služeb:

 1. Stěžovatel stížnost zašle písemně na adresu sídla Poskytovatele: Institut funkční medicíny a výživy s.r.o., 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1. Poskytovatel potvrdí Stěžovateli přijetí stížnosti a zahájení šetření stížnosti. Pro zaslání stížnosti lze použít formulář (ke stažení na webu).
 2. Ústní stížnost je možné podat na recepci Poskytovatele, kde je o ústní stížnosti pořízen záznam, který obsahuje:
 1. datum podání stížnosti,
 2. jméno, příjmení a místo trvalého pobytu Stěžovatele, vztah k pacientovi je-li Stěžovatelem osoba blízká/opatrovník/zákonný zástupce (v případě osoby blízké musí tato osoba uvést, proč stížnost nemohl podat sám pacient),
 3. jméno, příjmení a funkci zaměstnance, který záznam sepisuje,
 4. označení pracoviště nebo osoby, proti které stížnost směřuje,
 5. předmět, obsah stížnosti.
  Záznam podepisují Stěžovatel a zaměstnanec Poskytovatele, který záznam o ústní stížnosti sepsal. Bez sepsání záznamu ústní stížnosti nebude stížnost šetřena. Jedno vyhotovení záznamu obdrží Stěžovatel.
 1. Veškeré stížnosti jsou zaevidovány na recepci a následně předány k rukám jednatele Poskytovatele, který rozhodne o způsobu jejich řešení.
 2. Poskytovatel je povinen navrhnout Stěžovateli projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné.
 3. Poskytovatel vyřídí stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů.  O prodloužení stížnosti a jejím postoupení věcně příslušnému subjektu je povinen Poskytovatel Stěžovatele neprodleně informovat.
 4. Poskytovatel vede evidenci o podání stížností a o způsobu jejího řešení.
 5. Poskytovatel umožní Stěžovateli nahlížet do konkrétní stížnosti spisu a pořizovat z něj kopie v předem dohodnutém termínu za přítomnosti zaměstnance Poskytovatele.
 6. Jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytne mu Poskytovatel na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost.
 7. Pokud Stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu zasláním písemné stížnosti. Příslušným správním orgánem je:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotních služeb
Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
ID DS: 48ia97h
posta@praha.eu
www.praha.eu

 

V Praze dne: 28.4.2021

Příloha č.1: Formulář stížnost