Obchodní podmínky pro zakoupení
Členství, účasti na Akcích IFMV a Programů IFMV
Institutu funkční medicíny a výživy s.r.o.
(„Obchodní podmínky“)

 1. Definice
  1. Akce IFMV je jakákoliv společenská událost pořádaná Poskytovatelem pro Členy nebo jiné zájemce a nabízená Poskytovatelem na E-shopu Poskytovatele nebo jiným způsobem. Ve výjimečném případě, kdy Akce IFMV zahrnuje úkony, prohlídky nebo rady a služby vedené snahou zlepšit nebo zachovat zdravotní stav Objednatele, je účast na takové akci podmíněna uzavřením smlouvy, která takové služby bude upravovat v souladu s právními předpisy.
  2. Člen je právnická osoba nebo fyzická osoba, se kterou byla uzavřena Smlouva, jejíž předmětem je poskytnutí Členství.
  3. Členství je doba, po kterou poskytuje Poskytovatel Členovi Výhody a Služby. Členství vznikne po ukončení Registrace. Ve výjimečném případě, kdy Služba zahrnuje úkony, prohlídky nebo rady a služby vedené snahou zlepšit nebo zachovat zdravotní stav Objednatele, je poskytování takové Služby podmíněno uzavřením smlouvy, která takové Služby bude upravovat v souladu s právními předpisy.
  4. E-shop je internetový obchod Poskytovatele na webu ifmv.cz
  5. Smlouva je smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem.
  6. Objednatel je osoba, která objednává Služby Poskytovatele.
  7. OZ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  8. Poskytovatel nebo IFMV je: Institut funkční medicíny a výživy s.r.o.
   IČO: 06859003
   DIČ: CZ06859003
   Sídlo: 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290250,
   Korespondenční adresa a místo poskytování služeb: 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
   Kontakt: info@ifmv.cz | +420 704 285 489
  9. Program IFMV je jakýkoliv program pořádaný Poskytovatelem pro zájemce a nabízený na Webu Poskytovatele pod sekcí nazvanou PROGRAMY FUNKČNÍ MEDICÍNY nebo nabízený jiným způsobem Poskytovatelem.
  10. Registrace je postup, po jehož dokončení se stává Objednatel Členem nebo účastníkem Akce IFMV nebo účastníkem Programu IFMV. Registrace probíhá prostřednictvím Webu Poskytovatele. Registrace je dokončena doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky, kdy dochází k uzavření Smlouvy nebo v případě Programu IFMV je dokončena uzavřením smlouvy v listinné nebo elektronické podobě.
  11. Služby(a) jsou služby zakoupené Objednatelem od Poskytovatele (služby poskytnuté v souvislosti s Členstvím, Akce IFMV nebo Programem IFMV).
  12. Smluvní strany jsou Poskytovatel a Objednatel, kteří uzavřeli Smlouvu.
  13. Smluvní strana je Poskytovatel nebo Objednatel, který uzavřel Smlouvu.
  14. Výhody jsou výhody plynoucí ze Členství, které jsou blíže specifikovány na Webu.
  15. Web je Internetová adresa ifmv.cz a její obsah.
 2. Úvod
  1. Tyto Obchodní podmínky Poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Objednatelem, kdy Objednatel kupuje na E-shopu nebo jakkoliv jinak prostřednictvím Webu nebo jakýmkoliv jiným způsobem Členství nebo Akci IFMV nebo Program IFMV. V případě, že Objednatel nekupuje přes E-shop nebo jinak prostřednictvím Webu, ustanovení Obchodních podmínek vztahující se pouze k nákupu na E-shopu nebo jinak prostřednictvím Webu těchto Obchodních podmínek se nepoužije a ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek se užijí přiměřeně.
  2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je Reklamační řád, který tvoří Přílohou č.1 těchto Obchodních podmínek.
  3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 3. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace Objednatele provedené na Webu může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání Služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Objednatel provádět objednávání Služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na Webu a při objednávání zboží je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Objednatelem v uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
  6. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 4. Uzavření Smlouvy
  1. Poskytovatel činí prostřednictvím Webu návrh na uzavření Smlouvy. Veškerá prezentace Služeb (případně zboží) umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 OZ se nepoužije. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Objednatel může zakoupit
   1. Členství pro nezdravotníky nebo Členství pro zdravotníky nebo Členství pro kliniky funkční medicíny a výživy
   2. Akci IFMV
   3. Program IFMV
  3. Pro objednání Služeb vyplní Objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaných Službách (objednávané Služby „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady ceny Služeb a
   3. případně informace o nákladech spojených s dodáním Služeb
    (dále společně jen jako „objednávka“).
  4. Objednatel objednává a zaplatí za Členství nebo Akci IFMV přímo na E-shopu/na Webu. V případě objednání Programů IFMV lze domluvit s Poskytovatelem individuálně sjednané platební podmínky. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené Objednatelem v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Objednávka se uskuteční po kliknutí na „objednávka s povinností platby“. Po zaplacení se takto vykonaná objednávka považuje pro Objednatele za závaznou. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  5. Platební podmínky:
   • Bankovní převod: Platba celkové ceny je zaplacena Objednatelem před dodáním Služby prostřednictvím běžného bezhotovostního převodu. Číslo účtu a variabilní symbol je zobrazen na konci objednávkového procesu a zároveň přeposlán na e-mail Objednatele uvedený v objednávce. Ke zpracování objednávky (tj. k poskytnutí Služby Objednateli) dochází až po připsání odpovídající částky na účet Poskytovatele.
   • Platební karta online: Celkovou cenu objednávky lze zaplatit Objednatelem před dodáním Služby prostřednictvím bezhotovostního převodu za použití platební/kreditní karty. Objednatel je při realizaci objednávky přesměrován na platební bránu a dále postupuje podle zobrazených pokynů. Pro tuto platbu platí podmínky pro tento případ stanovené bankou Objednatele. Zprostředkovatelem bankovních převodů je platební brána Comgate. Poskytovatel akceptuje platby kartami, jak je blíže uvedeno na Webu. Ke zpracování objednávky (tj. k poskytnutí Služby Objednateli) dochází až po připsání odpovídající částky na účet Poskytovatele.
   • V případě objednání Programů IFMV lze domluvit s Poskytovatelem individuálně sjednané platební podmínky.
  6. Pokud Poskytovatel neurčí jinak, je oprávněn požadovat uhrazení ceny ještě před zahájením poskytování Služby.
  7. E-shop obsahuje informace o Službách, a to včetně uvedení cen. Poskytovatel garantuje výši ceny uvedenou v nabídce. Je-li uvedena sleva, platí cena včetně této slevy pouze po dobu jejího zveřejnění. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  8. Poskytovatel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno právo Poskytovatele požadovat od Objednatele cenu před poskytnutím Služeb. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  9. Ceny za Služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webu.
  10. Pokud Poskytovatel neurčí jinak, případné slevy z cen poskytnuté Poskytovatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.
  11. Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny Služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.
  12. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v objednávce. Objednatel obdrží:
   1. potvrzující e-mail o přijetí objednávky, včetně těchto Obchodních podmínek. K uzavření Smlouvy dochází:
    – V případě, že je předmětem objednávky Členství nebo Akce IFMV, potvrzujícím e-mailem.
    – V případě, že je předmětem objednávky Program IFMV, uzavřením Smlouvy v listinné tištěné podobě v sídle Poskytovatele nebo uzavřením Smlouvy distančním způsobem za použití elektronických prostředků prostřednictvím programu DocuSign.
   2. e-mail s žádostí o doplnění informací ze strany Objednatele nebo
   3. e-mail zamítající objednávku a informace o stornování objednávky.
  13. Poskytovatel má právo odmítnout jakéhokoliv Objednatele, a to i bez udání důvodu.
  14. Objednatel bere na vědomí, že Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
 5. Členství
  1. Informace o Členství jsou zveřejňovány na Webu a lze je zakoupit na E-shopu za podmínek stanovených na Webu a za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
  2. Roční Členství zahrnuje:
   1. Materiály tvořené Poskytovatelem, vycházejících z nejnovějších poznatků, studií a praxe.
   2. Odkazy na doporučené tematické studie a další zdroje (především v anglickém jazyce bez překladu do českého jazyka).
    (dále jen „Materiály“)
  3. Materiály jsou ke stažení a jsou chráněny autorskými právy. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění oprávněn k výkonu majetkových práv k Materiálům. Člen může nakládat s Materiály pouze pro osobní potřebu a nekomerční účely, za předpokladu, že Poskytovatel neurčí jinak.
  4. Členství Člena může být ukončeno následujícími způsoby:
   1. na vlastní žádost (popř. dohodou)
   2. neprodloužením Členství
   3. vyloučením Člena Poskytovatelem bez nutnosti udání důvodu
  5. V případě ukončení Členství na vlastní žádost nebo v případě, že je Člen vyloučen pro porušování těchto Obchodních podmínek nebo porušování právních předpisů, nemá bývalý Člen nárok na kompenzaci uhrazené částky za Členství a Člen ztrácí veškeré Výhody spojené se Členstvím a nemá nárok na žádné Služby.
 6. Akce IFMV
  1. Akce IFMV jsou zveřejňovány na Webu a lze je zakoupit na E-shopu za podmínek stanovených na Webu a za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
  2. Podmínkou k zakoupení Akce IFMV může, ale nemusí být Členství. Konkrétní podmínky k zakoupení Akce IFMV a případné slevy jsou specifikovány na Webu u každé Akce IFMV.
  3. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněn kdykoli před zahájením Akce IFMV oznámit Poskytovateli, že se Akce IFMV nezúčastní. V takovém případě nemá Objednatel nárok na vrácení uhrazené ceny za IFMV Akci, ale to neplatí v případě, že Objednatel zajistí za sebe náhradníka a tento náhradník řádně uhradí Poskytovateli cenu za IFMV Akci.
  4. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněn i po zahájení Akce IFMV kdykoli ukončit svou účast; v takovém případě nemá nárok na vrácení uhrazené ceny za IFMV Akci.
 7. Program IFMV
  1. Informace k Programům IFMV jsou zveřejňovány na Webu a lze je zakoupit na E-shopu za podmínek stanovených na Webu a za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě.
 8. Možnosti odstoupení od Smlouvy
  1. Objednatel, který je spotřebitelem bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:
   1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy; a
   2. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 OZ nebo § 1828 odst. 3 a 4 OZ.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy. S výslovným souhlasem Objednatele lze poskytnout Službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Objednatel poskytnutím Služby ztrácí právo na odstoupení, jak je uvedeno výše. Odstoupení od Smlouvy může Objednatel zaslat na výše uvedenou adresu Poskytovatele nebo na výše uvedený e-mail Poskytovatele. Pro odstoupení od Smlouvy Objednatel může použít formulář, který je Přílohou č. 2 Obchodních podmínek a je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení je dostupný na Webu Poskytovatele.
  3. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Poskytovatel vrátí Objednateli peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal. Poskytovatel peněžní prostředky vrátí do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Objednatelem, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Objednatele přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Objednatel požaduje. Pokud Objednatel nesdělí způsob vrácení, jaký požaduje do 10 dnů, Poskytovatel vrátí peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od Objednatele přijal. Poskytovatel vrátí Objednateli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Objednatel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  4. V případech, kdy má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od Smlouvy odstoupit, je Poskytovatel také oprávněn od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Poskytovatel Objednateli cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Objednatelem.
  5. Poskytovatel může dále odstoupit od Smlouvy, když:
   1. Služby z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout.
   2. Plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
   3. V případě, že Objednatel podstatně poruší Smlouvu, Obchodní podmínky Objednatele nebo jeho interní pravidla.V takovém případě, Poskytovatel neprodleně informuje Objednatele o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem, kdy je Objednateli doručeno. Pokud Objednatel již uhradil cenu za Službu, vrátí mu Poskytovatel přijatou částku bezhotovostně na účet, který Objednatel Poskytovateli sdělil, a to do 5 pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. Poskytovatel má právo na poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
  6. Je-li společně s poskytnutou Službou poskytnut Objednateli dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Objednatel je povinen Poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.
  7. Kupující, který je podnikatelem bere na vědomí, že je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze:
   1. do doby poskytnutí Služby Objednatelem – v takovém případě vrátí Poskytovatel Objednateli kupní cenu, která již byla Objednatelem zaplacena, bezhotovostně na bankovní účet sdělený mu pro tento účel Objednatelem nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Objednatel žádný do 5 dnů od odstoupení Poskytovateli nesdělí).
  8. Objednatel, který je podnikatelem bere současně na vědomí, že není oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně Služby, která byla poskytnuta řádně, včas a bez vad.
 9. Odpovědnost za vady, záruka
  1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ). Věcí se v tomto článku Obchodních podmínek rozumí Služba nebo případně zboží poskytované Objednateli.
  2. Poskytovatel odpovídá Objednateli, který je spotřebitelem, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Objednateli, že věc:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
   2. je vhodná k účelu, pro který ji Objednatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil, a
   3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Objednatel, který je spotřebitelem je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Pokud se však vada projeví na věci až po uplynutí lhůty jednoho roku od převzetí, bude na Objednateli, který je spotřebitelem, aby prokázal, že tuto vadu měla věc již při převzetí.
  4. Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel u Poskytovatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
  5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Poskytovatele za vady upravuje Reklamační řád.
 10. Ochrana osobních údajů
  1. Informace o zpracování osobních údajů se nachází v sekci Zpracování osobních údajů na Webu.
 11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies
  1. Uzavřením Smlouvy dává Objednatel souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky výrobků a služeb Poskytovatele na elektronickou adresu získanou od Objednatele při nákupu výrobku nebo služby či při registraci. Objednatel může kdykoliv Poskytovateli vyslovit nesouhlas se zasíláním těchto obchodních sdělení na webové stránce Poskytovatele nebo prostřednictvím hypertextového odkazu dostupného v tomto informativním mailu a v jednotlivých zaslaných obchodních sděleních.
  2. Objednatel souhlasí s ukládáním Cookies na jeho počítač. Informace o Cookies nalezne Objednatel na Webu v sekci Cookies. V případě, že je nákup na Webu možné provést a závazky Poskytovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání Cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 12. Doručování
  1. Objednateli může být doručováno na elektronickou adresu poskytnutou Objednatelem a obě Smluvní strany se výslovně dohodly, že doručení na elektronickou adresu je považováno za dostatečné. Dále se výslovně dohodly, že elektronická zpráva je považována za přečtenou automaticky 72 hodin po jejím doručení do elektronické schránky protistrany.
  2. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že jako doručovací elektronické adresa bude sloužit e-mail poskytnutý Objednatelem Poskytovateli.
  3. Poskytovatel prohlašuje, že jeho doručovací elektronickou adresou je info@ifmv.cz.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. Případné spory mezi Objednatelem jako spotřebitelem a Poskytovatelem lze řešit cestou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
  2. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a Objednatelem ze Smlouvy.
  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  4. Poskytovatel je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  5. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
  6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  7. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti Webu (včetně fotografií nabízené Služby nebo případně zboží) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Web. Objednatel není oprávněn při využívání Webu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webu. Web je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Poskytovatele a který je v souladu s jeho určením. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku užití Webu v rozporu s jejich určením. Bližší informace k užívání webu jsou přístupné na Webu v sekci Podmínky užívání webu.
  8. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  9. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  10. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro interpretaci těchto Obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.
  11. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit Obchodní podmínky. Na změnu Obchodních podmínek Poskytovatel písemně upozorní Objednatele alespoň jeden měsíc před účinnosti očekávané změny Obchodních podmínek, a to zasláním e-mailu na e-mail Objednatele uvedený ve Smlouvě nebo v objednávce. Objednatel bude mít možnost se důkladně seznámit se zněním nových Obchodních podmínek na Webu Poskytovatele. Objednatel má právo změnu Obchodních podmínek písemně odmítnout. Pokud Objednatel navrhovanou změnu Obchodních podmínek písemně odmítne, má též právo Smlouvu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek.
  12. Smluvní strany si pro právní vztah obsahující mezinárodní prvek sjednávají české rozhodné právo s tím, že pokud se Smluvní stranou spotřebitel, rozhodné právo pro práva a povinnosti bude stanoveno na základě příslušných ustanovení kolizních norem.
  13. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1.2023 a vztahují se výlučně na Smlouvy uzavřené od data účinnosti těchto Obchodních podmínek, a nikoliv na smlouvy uzavřené před datem účinnosti těchto Obchodních podmínek.

Příloha č.1 –  Reklamační řád
Příloha č.2 – Oznámení o odstoupení od smlouvy