Poskytovatel služeb: Institut funkční medicíny a výživy s.r.o.
IČ: 06859003
DIČ: CZ06859003
Sídlo: 28. října 372/5, Praha 1, 110 00 Staré Město, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290250
Korespondenční adresa a místo poskytování služeb: 28. října 372/5, Praha 1, 110 00 Staré Město
Kontakt: info@ifmv.cz | +420 704285489

 1. Poskytované služby
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Informovaného souhlasu a smlouvy o péči o zdraví (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem služeb (dále jen „Poskytovatel“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „Klient“ nebo „kupující“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.
  2. Poskytovatel Služeb není zdravotnickým zařízením a neposkytuje zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Poskytovatel poskytuje svým klientům celou řadu služeb uvedených v bodě 1.3.
  3. Poskytovatel a Klient se dohodli na poskytnutí některých z níže uvedených služeb:
   1. konzultace, testování a analýza zdravotního stavu klienta
   2. sestavení personalizovaného jídelního plánu včetně doporučení doplňků stravy,
   3. vzdělávání v oblasti funkční medicíny a výživy, prevence a péče o zdraví,
   4. rozbor výsledků měření a testování, případně zpracování stanovisek a posudků k výsledkům měření a testování prostřednictvím společnosti LaserMed s.r.o., IČO: 28535111, se sídlem Nedvědovo náměstí 2/3, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 148615 (dále jen „LaserMed s.r.o.“)
   5. online vzdělávání, semináře, workshopy, besedy
   6. doporučení Poskytovatele pro další péči o zdraví a osobní pohody (wellbeing) klienta
  4. Služby jsou poskytovány v termínech sjednaných s Klientem.
  5. Poskytovatel výslovně upozorňuje Klienta, že Služby nejsou zdravotními službami dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v pozdějším znění, a nenahrazují zdravotní péči ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v pozdějším znění. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby s péčí řádného odborníka. Klient výslovně prohlašuje, že veškeré Služby využívá na vlastní odpovědnost.
  6. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem vzniká podpisem Informovaného souhlasu a smlouvy o péči o zdraví ve smyslu ustanovení § 2636 a násl. občanského zákoníku. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat Klientovi objednané Služby a Klient je povinen uhradit jejich cenu.
  7. Klient se zavazuje Poskytovateli zaplatit odměnu za poskytnutí Služeb dle aktuálního ceníku Poskytovatele.
 2. Reklamace, stížnosti a odstoupení od Smlouvy
  1. Vůči Poskytovateli, který Klientovi poskytuje Služby, je Klient oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen “Reklamace”).
  2. Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu Poskytovatele.
  3. Poskytovatel s Klientem sepíše reklamační protokol. Klient obdrží kopii tohoto reklamačního protokolu. Reklamační protokol je Přílohou č. 1 obchodních podmínek a je nedílnou součástí obchodních podmínek. Reklamační protokol je dostupný na webových stránkách Poskytovatele.
  4. Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s Klientem Poskytovatel písemně nedohodne jinak. Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne Klientovi náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb. Pokud poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom Klienta informuje.
  5. Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy, jestliže byly služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Klientovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  6. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má Klient v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně emailem ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy o poskytování Služeb může Klient zaslat na výše uvedenou adresu Poskytovatele nebo na výše uvedený e-mail Poskytovatele. Pro odstoupení od smlouvy kupující může použít formulář, který je Přílohou č. 2 obchodních podmínek a je nedílnou součástí obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení je dostupný na webových stránkách Poskytovatele.
  7. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování Služeb dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek se smlouva o poskytování Služeb od počátku ruší.
  8. Poskytovatel vrátí Klientovi peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Klientem, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Klienta přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Klient požaduje.
  9. Odstoupí-li Klient od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Klienta začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Klient Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 3. Úhrada Služeb a další podmínky poskytování Služeb
  1. Klient bere na vědomí, že Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a je povinen je uhradit před zahájením jednotlivé poskytované Služby (dále jen „Ošetření“) a to bankovním převodem nebo platební / kreditní kartou. Aktuální ceník všech poskytovaných Služeb je přístupný na https://ifmv.cz/klinika-ifmv/#cenik
  2. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněn kdykoli před zahájením Ošetření oznámit Poskytovateli, že se Ošetření nezúčastní s tím, že:
   1. nemá nárok na refundaci v plné výši zrušeného Ošetření dle aktuálního ceníku Poskytovatele, zruší-li Ošetření méně než 3 pracovní dny před dohodnutým dnem konání Ošetření.

   2. má nárok na refundaci zrušeného Ošetření v případě, že Klient zajistí za sebe náhradníka a tento náhradník řádně uhradí Poskytovateli cenu Ošetření.

  3. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněn i po zahájení Ošetření kdykoli ukončit svou účast na Ošetření; v takovém případě je povinen uhradit Poskytovateli cenu takto předčasně ukončeného Ošetření v plné výši.
  4. Klient je povinen poskytovat Poskytovateli pro řádné poskytnutí Služeb potřebnou součinnost a v rámci toho sdělit Poskytovateli podle svého nejlepšího vědomí i potřebné údaje, které by mohly mít vliv na splnění povinností Poskytovatele a byly podstatné pro poskytování Služeb, zejména pak Poskytovatele pravdivě informovat o:
   1. dosavadním vývoji svého zdravotního stavu (zejména infekčních, závažných a opakujících se nemocech, subjektivních potížích, indispozicích, rizicích a alergiích) a jeho změnách jak v průběhu poskytování jednotlivých Služeb, tak mezi nimi
   2. svém psychickém stavu (zejména svých subjektivních potížích, indispozicích a rizicích) a jeho změnách jak v průběhu poskytování jednotlivých Služeb, tak mezi nimi
   3. užívání léčivých přípravků (alopatických, homeopatických i jiných), podpůrných prostředků a potravinových doplňků
   4. užívání návykových látek
   5. skutečnosti, že podstupuje jakýkoliv druh léčby včetně informací o charakteru této léčby a případných podrobností vyžádaných Poskytovatelem.
  5. V případě, že Klient neuvede nebo zatají některou ze skutečností, která by mohla mít vliv na splnění povinností Poskytovatele nebo pokud Klient sdělí Poskytovateli informaci nepravdivou, není Poskytovatel odpovědný za škodu či újmu, která Klientovi vznikne v souvislosti s poskytováním Služeb Poskytovatelem.
  6. Klient výslovně souhlasí s tím, aby mu bylo Poskytovatelem podáváno vysvětlení dle §2638 a násl. občanského zákoníku, v pozdějším znění. Vysvětlení je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že Klient pochopil svůj zdravotní stav, způsob, účel a nezbytnost péče o zdraví včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu i případný jiný způsob péče o zdraví.
  7. Klient bere na vědomí, že i přes řádné poskytnutí Služeb nemusí být dosaženo výsledků jím předpokládaných nebo očekávaných a souhlasí s tím, že odměna Poskytovateli náleží za poskytnutí Služeb, nikoliv za dosažení výsledků předpokládaných nebo očekávaných Klientem. Klient má právo informovat svého lékaře o poskytování Služeb Poskytovatelem a konzultovat s ním jejich výhody a nevýhody.
  8. Poskytovatel mu tímto doporučuje došetření jeho zdravotního stavu prostřednictvím praktického / specializovaného alopatického lékaře a léčbu pomocí alopatické medicíny.
  9. Poskytovatel vede záznamy o průběhu poskytování Služeb dle § 2647 a násl. občanského zákoníku, v pozdějším znění. Bez souhlasu Klienta nelze tyto záznamy zpřístupnit třetí osobě. Požádá-li o to Klient, umožní mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu nahlédnout do záznamů, které o něm vede, a umožní mu pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie, popřípadě mu sám vydá proti zaplacení přiměřené náhrady z nich výpis, opis nebo kopii.
  10. Služby se platí vždy předem a to bankovním převodem (podrobněji v III.11.), nebo platební kartou (podrobněji v III.12). V případě, že si nejste jistí, jak provést platbu, prosím kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného emailu nebo telefonu.
  11. Pro platby bankovním převodem (Zda můžete platit bankovním převodem zjistíte v bodě III.10.): Platba celkové ceny je zaplacena kupujícím před dodáním Služby (předmětu platby) prostřednictvím běžného bezhotovostního převodu. Číslo účtu a variabilní symbol je zobrazen na konci objednávkového procesu a zároveň přeposlán na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Ke zpracování objednávky (k poskytnutí Služby) dochází až po připsání odpovídající částky na účet prodávajícího. Číslo účtu Poskytovatele je: 2801388905/2010.
  12. Platební karta online (Zda můžete platit kartou zjistíte v bodě III.10.): Celkovou cenu objednávky lze zaplatit kupujícím před dodáním zboží prostřednictvím bezhotovostního převodu za použití platební/kreditní karty. Kupující je při realizaci objednávky přesměrován na platební bránu a dále postupuje podle zobrazených pokynů. Pro tuto platbu platí podmínky pro tento případ stanovené bankou kupujícího. Zprostředkovatelem bankovních převodů jsou platební brány Comgate. Přenos dat je v rámci celé transakce zabezpečen protokolem SSL (Secure Societ Layer) a 3D Secure řešením. Všechny údaje jsou tedy zpracovávány přímo na serverech platební brány, čímž je zaručena jejich naprostá bezpečnost. Akceptujeme platby kartami: VISA, MasterCard, Diners Club Internacionál, Maestro. Prodávající je do úplného zaplacení kupní ceny vlastníkem předmětu smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.
 4. Obecná ustanovení
  1. Práva a povinnosti výslovně neupravené a veškeré právní otázky týkající se vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění.
  2. Jakákoli písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy se dostala do sféry dispozice adresáta, tedy zejména, kdy byla převzata adresátem, případně nedošlo-li k převzetí či jinému umístění do sféry dispozice adresáta, pak dnem, kdy byla uložena u držitele poštovní licence, a to i v případě, že se posléze vrátila odesílateli jako nedoručitelná z jakéhokoli důvodu, nebo byla vrácena odesílateli jako nedoručitelná z důvodu, že adresát je na uvedené adrese neznámý nebo se odstěhoval bez udání adresy. Adresou rozhodnou pro doručování je vždy korespondenční adresa uvedená v tomto informovaném souhlasu, nebyla-li prokazatelně oznámena adresa jiná.
  3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službami na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Zasílání obchodních sdělení je možno editovat v rámci uživatelského účtu.
  4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  5. Informace ohledně ochrany osobních údaje najdete na našem webu v sekci Osobní údaje a případně v dokumentu Informovaný souhlas. Informace ohledně používání Cookies najdete na našem webu v sekci Cookies.
  6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Poskytovatele (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Poskytovatele. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  7. Případné spory mezi kupujícím jako spotřebitelem a Poskytovatelem jako prodávajícím lze řešit cestou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.
  8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  10. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  11. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  12. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  13. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Příloha č.1: Reklamační protokol
Příloha č.2: Formulář pro odstoupení od kúpni smlouvy

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 14.7. 2019


Storno podmínky za konzultační služby v Institutu funkční medicíny a výživy s.r.o.

Velmi prosíme naše klienty, aby si uvědomili časovou i odbornou náročnost poskytovaných služeb našimi terapeuty, kteří se na každou konzultaci připravují a věnují vám čas jak před samotnou konzultací, tak i po ní. Respektujme se tedy navzájem a važme si našeho času i práce. Velmi vám děkujeme za pochopení. Znění storno podmínek naleznete v čl. 3, b. 2.