Podmínky užití webových stránek https://ifmv.cz/

(dále jen „Podmínky“)

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky https://ifmv.cz/. Před užíváním těchto stránek se prosím seznamte s Podmínkami jejich užití. Podmínky jsou určené pro veřejnost, tedy i pro Vás.

Žaneta Kremsa, FNLP a Mgr. Eva Hájková, MBA
jednatelky 

Autorská práva
Vlastníkem, provozovatelem a držitelem autorských práv k internetové stránce https://ifmv.cz/ (dále jen „Stránky“) je:

Institut funkční medicíny a výživy s.r.o.
IČO
: 06859003
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290250
DIČ: CZ06859003
Sídlo: 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
Korespondenční adresa a místo poskytování služeb: 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
Kontakt: [email protected] | +420 704285489
(dále jen „Provozovatel“).

Tyto Podmínky se vztahují na osoby, které vstoupí na Stránky (dále jen „Uživatel“).
Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn k výkonu majetkových práv k těmto stránkám. Stránka obsahuje ochranné známky a materiály chráněné autorskými právy, např. vzhled stránek nebo dokumenty umístěné na stránkách (dále jen „Obsah“). Uživatel nesmí s Obsahem stránek ani jeho částmi nakládat (např. stahovat, kopírovat, ukládat, zobrazovat, přenášet atd.) bez souhlasu Provozovatele. V případě, že Provozovatel souhlasil s tím, aby Uživatel nakládal s Obsahem stránek, může tak Uživatel činit pouze pro osobní potřebu a nekomerční účely. Uživatel nikdy nesmí z Obsahu odstranit loga nebo jiné informace o Provozovateli nebo případně o jiném subjektu, který je oprávněn k výkonu majetkových práv.

Podmínky užití Uživatelem
Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že užije Stránky, a to tím, že na Stránky vstoupí nebo užije informaci nacházející se na stránkách, stáhne materiál z webové Stránky nebo jinak Stránky nebo Obsah stránek využije.

Přístup na tyto Stránky a jejich užití je bezplatné a nevyžaduje přihlašovací údaje. Přístup do členské sekce vyžaduje přihlašovací údaje a členství je zpoplatněno.

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí mimo jiné:

  1. zasahovat do bezpečnosti těchto stránek (např. používáním škodlivých souborů),
  2. zasahovat do Obsahu stránek,
  3. porušovat autorská práva Provozovatele k těmto stránkám. 

Cookies
Informace o Cookies najdete po kliknutí na ikonu Cookies, která se nachází na těchto webových stránkách.

Odkazy na jiné stránky
Na stránkách https://ifmv.cz/ mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky, než je webová stránka Provozovatele (dále jen „Jiná webová stránka“). V případě, že Uživatel vstoupí na Jinou webovou stránku, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů, cookies, podmínkami užití a dalšími relevantními informacemi. Provozovatel nemá kontrolu nad Jinými webovými stránkami a nenese odpovědnost za jejich obsah.

Odpovědnost Provozovatele
Provozovatel nenese odpovědnost za:

  1. rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek;
  2. případné škody, které Uživateli mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek;
  3. reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto stránek;
  4. obsah Jiných webových stránek, které lze navštívit prostřednictvím těchto stránek;
  5. správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem za předpokladu, že Provozovatel neindikuje opak.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.

Veškeré informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Přístupnost
Provozovatel stránek prohlašuje, že tyto Stránky se snaží o maximální přístupnost a funkčnost pro veškerou veřejnost.

Obsahová stránka je vytvořena na open source redakčním systému WordPress. Stránky jsou funkční pro nejnovější verze nejpopulárnějších webových prohlížečů: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox a Safari, u zastaralých verzí či u jiných prohlížečů nemůže být zaručena funkčnost.

Další upozornění
Tyto Podmínky je Provozovatel oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat.

Ujednání těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Dotazy
V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat Provozovatele e‑mailem na [email protected].

Podmínky užívání stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 3. července 2021