1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro zakoupení Členství, účasti na Akcích IFMV a Programů IFMV Poskytovatele, společnosti Institut funkční medicíny a výživy s.r.o., se sídlem 28. října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06859003, DIČ: CZ06859003, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 290250 (dále jen „Poskytovatel“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci Služeb pořízených od Poskytovatele.
  2. Pojmy použité v tomto Reklamačním řádu s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako stejné pojmy použité s velkým počátečním písmenem ve Všeobecných obchodních podmínkách.
  3. Objednatel je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním Služby. Zároveň Objednatel bere na vědomí, že je povinen poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Objednatel neposkytl požadovanou součinnost.
  4. Uzavřením Smlouvy Objednatel souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 2. ZÁRUKA ZA JAKOST
  1. Poskytl-li Poskytovatel nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto Reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech Poskytovatele z vadného plnění (záruční list) nebo Smlouva nestanoví něco jiného.
  2. V případě vyřízení reklamace výměnou Služby za novou, pokračuje původní záruční doba.
 3. UPLATNĚNÍ REKLAMACE
  1. Objednatel má právo reklamovat Službu v případě, že Službu obdrží v rozporu se Smlouvou nebo v případě, že se v záruční době Služby objeví skutečnosti znemožňující obvyklé používání. Objednatel se zavazuje Službu po jejím převzetí prohlédnout tak, aby zjistil její případné vady a poškození.
  2. Objednatel, který je spotřebitelem může vytknout vadu, která se na Službě projeví v době dvou let od převzetí.
  3. Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
  4. Má-li Služba vadu, může Objednatel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové Služby bez vady nebo opravu Služby, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.
  5. Objednatel oznámí Poskytovateli reklamaci prostřednictvím reklamačního protokolu, který je Přílohou č. 1, a který odešle:
   1. e-mailem na adresu [email protected], nebo
   2. poštou na adresu Institut funkční medicíny a výživy s.r.o., října 372/5, Staré Město, 110 00 Praha 1.
  6. Oznámení reklamace musí obsahovat popis závady, číslo objednávky či faktury, požadovaný způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje Objednatele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
  7. Reklamace je řádně uplatněna okamžikem doručení reklamačního protokolu a reklamované Služby na výše uvedenou adresu.
  8. Poskytovatel vydá Objednateli písemné potvrzení o tom, kdy Objednatel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje a kontaktní údaje Objednatele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  1. Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, vyřízení reklamace proběhne bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Bližší informace o průběhu reklamace Objednatel získá na emailu [email protected] (vždy je nutné uvést číslo reklamace/objednávky a kontaktní údaje Objednatele).
  2. Poskytovatel zašle Objednateli na sdělený kontaktní údaj potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  3. V případě že Poskytovatel nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má Objednatel, který je spotřebitelem nárok od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 5. V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  1. Objednatel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
  2. Není-li reklamace uznána za oprávněnou, budou veškeré náklady, které Poskytovatel měl spojené s dopravou, vyfakturovány Objednateli a předány k úhradě. V případě že dopravné platil Objednatel, nebude Objednateli dopravné proplaceno a bude mu doúčtováno dopravné na zaslání Služby zpět.
  3. V případě, že dojde mezi Objednatelem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát -oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: [email protected], Web: adr.coi.cz. Objednatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 6.1.2023

Příloha č.1 –  Reklamační protokol